Pohybové terapie | OvaHelp

Pohybové terapie

Zdravotně relaxační problémy

Naše tělo je prvotním informátorem o tom, že něco s námi není zcela v pořádku. Pokud tělu nasloucháme, dovede nás k potřebné změně, k pochopení příčiny problému a k znovunastolení rovnováhy.

Vstoupí-li do našeho života zákeřná nemoc, dlouhodobé období péče o blízkého člověka nebo tragická událost, naše tělo na to reaguje postupně ve všech svých úrovních. Fyzické, emoční, duchovní a mentální. (Což jsou jsou ty nejčastěji vnímatelné).

Všechny úrovně naší bytosti jsou navzájem propojeny. Vychýlí se jedna, následují další. Při dlouhodobě neřešeném stavu se problémy prohlubují a návrat zpět k harmonii je pochopitelně zdlouhavější, vyžaduje odvahu, trpělivost, sebekázeň, odhodlání a víru nejen v sebe sama, ale i v to, co nás přesahuje.

Ne vždy se člověk může opřít o podporu blízkých, či kamarádů. V optimálním případě jde o krátkodobou podporu. Pokud člověk sám za sebe, za své zdraví, za svá rozhodnutí zodpovědnost nepřijme a bude se spoléhat jen na okolí, zůstane vězet na své cestě, ve svých bolestech, problémech. Ale protože jsme každý naprosto individuální bytosti s individuálními plány svých duší, nelze nikoho nutit ani soudit. O to zářivější a cennější jsou pak ty životy, které dokáží bez nároku na gloriolu vnější slávy zažehnout v životech jiných světýlko poznání, inspirace a naděje.

Proč pohybové terapie. Na fyzické tělo lze nazírat jako na hmotný, pomíjivý obal něčeho mnohem jemnějšího a trvalého. Všechny struktury vyzařují energii. Čím je struktura hustší, hmotnější, tím je její energie tzv. těžší a snáze měřitelná i vnímatelná. Proto signály fyzického těla (svaly, kosti, orgány…) jsme schopni dobře cítit a uvědomovat si je. Za předpokladu, že je propojíme s mentální úrovní a při znalostech i s duchovní, můžeme rozklíčovat, proč k diskomfortu těla došlo a co může být příčinou. A jednat.

Pohybové terapie jsou nástrojem k lepšímu poznání sebe sama. Pohybové terapie jsou vhodným nástrojem v období léčby a v procesu uzdravování. Při pohybových terapiích je aktivováno sebeuzdravování(člověk se sám rozhodne na sobě pracovat s přispěním terapeuta, lektora).

Při práci využívám dechových technik, procvičování kloubního a šlachového systému včetně práce s chodidly a páteří, prvků Feldenkraisovy metody, intuitivních cvičení, mentálnich technik, kruhových tanců a relaxačních technik včetně meditace. Využívám i zvuku – hudby, jednoduchých zvukových nástrojů.

Lekce trvají 60-90 minut
Maximální počet osob 10.

S pokorou a láskou vede Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová

Energie, pohyb

Vše kolem nás, celý kosmos, je neustále v pohybu. Také každičká buňka v našem těle neustále kmitá. Všechen pohyb je vyjádřením energií různých kvalit, stejně jako vše kolem nás. Kolem každého člověka pulzuje jeho vitální pole. Právě toto vitální pole způsobuje, že se při setkání s některými lidmi cítíme dobře a po setkání s jinými lidmi vyčerpaně. Toto vitální pole je odrazem energetického potenciálu našeho těla. A protože většinou ještě nedokážeme stabilně udržet dostatečně vysokou úroveň energetické rovnováhy, býváme někdy unaveni a jindy sršíme energií. Na výkyvech se podílí naše (ne)schopnost udržet energetickou stabilitu (i ta je ovšem neustále v jemném vlnění), a tím nabírání nízkých energií z okolí, které nás ještě více vyčerpávají. Výsledkem je pak nemoc, v lepším případě oslabení. (Nemoc = nemít moc síly, energie). Jsou jedinci, kteří tyto jemné energie nejen vnímají, ale i vidí. Obecně jsme schopni všichni energie vnímat, ale ve většině případů si to neuvědomujeme. Nejlepším příkladem je situace, kdy jsme v nějakém místě, po jehož opuštění se cítíme radostně, naplněni silou. Jindy se naopak domů vracíme vyčerpaní.

Naučit se pracovat se svým energetickým potenciálem lze za předpokladu poznání a u-vědomění. Způsobů je mnoho. Tím nejjednodušším je pravidelný pobyt v přírodě, zejména mezi vzrostlými stromy, které jsou ve světě rostlin největšími energetickými zářiči. Pro ženy je výborným zdrojem energie čistá pramenitá voda, horské studánky, peřeje v řece… Poslech relaxační hudby je další možností. (U hudby se chvíli pozdržím. Je prokázáno pomocí měření, že pro lidský organismus je nejpřínosnější vedle relaxačních melodií hudba národní, tzn. lidové písně, popěvky. Tedy taková hudba, která vychází z národní kultury. Na druhém místě je hudba symfonická. A na dalších nižších stupních jsou již hudební směry, které způsobují nestabilitu, destrukci energetického systému. Jsou to rok, džez, populární hudba, elektronická hudba a na nejnižším pomyslném stupínku stojí rap, techno apod.) Obdobně, jako hudba, může působit slovo. Tvůrčí činnost je rovněž způsobem, jak udržovat svůj energetický potenciál a jak se uzdravovat. Další možnosti nám přináší pravidelné cvičení vedené celostně, kdy dochází k propojení pohybu, který je veden ve volném tempu, je vázaný a je tedy prostor propojit jej s uvědoměním – mentálním i psychickým. Pokud je takovéto cvičení doplněno jemnou hudbou a zvuky, případně vůněmi, je prováděno v příjemném prostředí nebo v přírodě, efekt je velmi vysoký.

My, lidé, jsme svou podstatou duchovními bytostmi. Naše jemná těla, úrovně jsou součástí těla hmotného, hmatatelného. A právě proto, že toto hmotné tělo je nám nejsnáze „uchopitelné“, můžeme jej použít k práci na sobě samých, abychom se s jeho pomocí dostávali k hlubším a jemnějším úrovním. Mezi primární pocity při zahájení takovéto práce – cvičení, patří vnímání energie. Tu můžeme pociťovat jako brnění, mravenčení, nebo jako teplo či chlad. Ale nejen to. My přes své tělo, které nám umožňuje dobře pociťovat jakékoli změny a vidět je, pracujeme prostřednictvím pohybu na uzdravení.

HARMONICKÝ A LADNÝ POHYB JE OBRAZEM VYSPĚLÉHO SEBE-VĚDOMÉHO JEDINCE.

V POHYBU BY ČLOVĚK NEMĚL USTRNOUT. POTOM TOTIŽ NASTUPUJE STAGNACE.

POHYBEM, STEJNĚ JAKO HUDBOU, SLOVEM, OBRAZEM, NECHÁVÁME PROMLOUVAT SVOU DUŠI.

Relaxační masáž obličeje měkkým míčkem & jemná relaxační masáž chodidel a rukou

Individuální terapie s blahodárným působením na psychiku a jemnou, přirozenou podporou energetického systému. Obě terapie lze kombinovat.

Klient leží na lehátku oblečený, ale na boso. V případě obličeje jemnými přítlaky a kutálením míčku po čele a obličeji dochází k uvolnění napětí, lepšímu prokrvení a odvodu zplodin z těla. Při jemné masáži rukou je péče věnována jednotlivým prstům, dlaním, hřbetu rukou a zápěstím. Jemně jsou promasírovány klouby a svaly. Jemným procvičením je nejen samotným rukám, ale celým pažím dodávána pružnost. Při jemné masáži chodidel jsou ošetřeny jednotlivé prsty s klouby a svaly, plosky chodidel, nárty, kotníky a celý hlezenní kloub včetně achilovy šlachy. I zde pracujeme na zlepšení funkce chodidla. Kulisu dotváří relaxační hudba.

Délka terapie přibližně 30 minut

Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová

Zvuková relaxace

Provádí se individuálně vleže na zemi nebo na lehátku, ale také jako skupinová terapie. Používám dechovou relaxaci doplněnou zvukem zvonkoher, křišťálové pyramidy a jiných zvukových terapeutických pomůcek. Účinek je komplexní, přináší zharmonizování těla, uklidnění a podporu ozdravným procesům. Mohou se uvolnit i psychické bloky a tím dojde k pročištění. Tato relaxační terapie je bezpečná bez jakéhokoli omezení.

Délka trvání je od 15 minut do 45 minut.

Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová

Rodokruhy

Pravidelná setkávání (jednou za měsíc) rodinných příslušníků klientů (včetně) napříč generacemi. Nejen společné sdílení, ale tvůrčí činnost. Většinou začínám mluveným slovem, hrami, pohybové, se zpěvem, intuiční hry a cvičení. Společný kruhový tanec. Četba, poslech hudby. Tvorba rodové mandaly (rodina, sdružení) a rodostromu. Besedy, přednášky na téma rodu, rodové a národní kultury, kdy seznamuji s historií a podstatou naší slovanské kultury.

Cvičení po onkologické operaci prsou

Prvotním cvičením je ještě v nemocničním zařízení cvičení s fyzioterapeutkou. Následně je potřeba, aby žena sama cvičila dle pokynů sama doma, nebo docházela na skupinové ev. individuální cvičení. Skupinové cvičení má své přednosti ve společně sdíleném čase, kdy se aktivuje také pomoc psychická. Navozují se nové kontakty, ženy mají možnost o svých pocitech hovořit, navzájem se podpořit. Cvičení je primárně zaměřeno na šetrné, volné protahování a posilování paží, prsních svalů a svalstva pletence ramenního. Pohyby jsou vedeny tak, že se doslova jedná o drenážní cvičení za účelem odtoku lymfy. Většina cviků rovněž zabraňuje zkracování svalů. Nedílnou součástí jsou pohyby v kloubech, od prstů, přes zápěstí, lokty a ramena. Tak, jako u jiných společně prováděných cvičení, je potřeba, aby se žena řídila svými pocity, svým aktuálním stavem. Tzn. Nedívat se na to, že jiné ženě „to jde lépe“, nebo cvičit přes bolest, „abych si dokázala, že nejsem bačkora“. Počet opakování cviků nepřesahuje 4 opakování. Mezi jednotlivými sériemi je nutný odpočinek, který může být u různých cvičenek různě dlouhý. Neměl by však přesáhnout dobu delší, než je jedna série cviků. Postupem doby a celkovým zlepšováním zdravotního stavu spojujeme jednotlivé série cviků do celků s mírným kondičním záběrem. Během cvičení kladu důraz na dýchání a nutnou závěrečnou relaxaci. Také prvotní radostné naladění zajišťuje lepší výsledek.

Cviky postupně přidáváme, vždy se začíná od nejjednodušších, nejméně zatěžujících. Cvičí se nejprve v poloze vleže na zádech a postupně se přidává cvičení ve stoje. Ke cvičení využívám postupně, nikoli v prvních hodinách, měkkých míčů – overbalů i malých pěnových míčků.

Podle doporučení lékaře, se k výše popsanému cvičení zařazují i jiné cviky, skupinové zdravotně relaxační cvičení apod., vždy je však potřeba cvičit s ohledem na svůj stav.

Možná zbytečná, avšak potřebná připomínka na závěr. Pravidelnost je zárukou úspěchu.

Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová

Top